Vestaksen Eiendom AS er et eiendomsselskap med hovedfokus på boligutvikling og næringsbygg. Selskapet ble etablert i 2011 og holder til i sentrale lokaler i Drammen.
Selskapet brukte oppstartsåret 2012 til å planlegge, kartlegge og strukturere selskapet og prosjektene. Første prosjekt hadde byggestart høsten 2013.

Med basis i Buskerudbyens intensjon om betydelig vekst i regionen, samt nærhet til Oslo, vil Vestaksen Eiendom AS være en pådriver i regionens eiendomsutvikling basert på kommersiell basis. Geografisk satningsområde vil være i aksen Oslo-Drammen via Eiker kommunene til Kongsberg.
Selskapets utviklingsdel skal ha primærfokus på utvikling av boliger og næringsbygg/næringsparker. Boligprosjektene våre er fra 50-1000 boliger pr. prosjekt.
Sentrale fokusområder vil være satsningsområdene i Buskerudbyen med vekst rundt kollektivknutepunkter, utvikling av bygg som ivaretar samhandlingsreformen og nye knutepunkter for næringsvirksomhet, herunder næringsparker. Eldrebølgen og energinøytrale boliger vil prege fremtidens boligbebyggelse. Vestaksen har som mål å BREEAM-sertifisere alle sine bygg fra 2017 og fremover.

Selskapet har til nå hatt en årlig omsetning på 200 Mnok. Vi har ambisjoner om å komme opp på en omsetning på 500 Mnok pr. år.

Vestaksen Eiendom har i dag 7 fast ansatte og 3 innleide og holder til i moderne lokaler sentralt i Drammen.

Vi søker:

CONTROLLER

Selskapet er inne i en meget spennende fase med forventet vekst. Det gis stor frihet, men stilles også tydelige krav. For å lykkes er det av stor betydning at kandidaten har solid forretningsforståelse og evner å jobbe både strategisk, samt operativt i det daglige. Stillingen rapporterer til CFO.

Controller er ansvarlig for gjennomføring og oppfølging av: 

Inntektssikring

 • Leiekontrakter mot fakturering og innbetaling
 • Internfakturering mellom prosjektselskaper
 • Månedlig rapportering inklusive tiltak for utestående fordringer
 • Kontaktperson mot leietakere
 • Felleskostnadsregnskap i konsernets prosjekter
 • Avregning av A-konto fakturering leietakere
 • Budsjett og analyse av utleiegrad mot felleskostnadsandel 

Periodeavslutning

 • Klargjøre timelister for månedlig fakturering
 • Beregning av interne renter månedlig
 • Månedsrapportering av Vestaksen AS 

Bank

 • Arkivere / påse bankavtaler for lån og drift
 • Bankadministrator for tilganger, profiler etc.
 • Registrere selskapsendringer klargjort for signering i Altinn 

Inngående faktura

 • Konsernets kontaktperson mot regnskapsfører
 • Superbruker i PowerOffice Go
 • Oppfølging av attestanter ved forfall og periodeavslutning
 • Feilsendte fakturaer, og kreve kreditnota og ny faktura til rett selskap 

Prosjektfaktura

 • Konteringskontroll av inngående faktura
 • Entreprenørfaktura sendes bank for godkjenning av bygg kontrollør, og trekk på byggelån i god tid før forfall 

Prosjektoppfølging / Cantor Controller

 • Superbruker for Cantor prosjektmodul
 • Registrering av budsjett / oppdatering av prognoser i Cantor, grunnlaget oppdateres i samarbeid med prosjektleder og CFO
 • Fasilitere resultatsikringsmøter; rapportering av prosjektstatus inkl. avviksforklaring månedlig og kvartalsmessig sammen med prosjektleder og CFO
 • Initiere endringer i prosjektregnskap ved feilføringer i prosjektet
 • Bistå i arbeidet med kalkyler og tilbud i forbindelse med salg og utleie 

Likviditet

 • Månedlig rapportering av konsernets banksaldo
 • Dokumentere behov for overførsel av likviditet fra byggelån for prosjektkostnader ut over entreprisekost, som går direkte til trekk. Gjennomføres hver 2. måned
 • Likviditetsprognoser for igangsatte prosjekters byggelån, oppfølging av at byggelånsramme er tilstrekkelig 

Ønsket faglig bakgrunn og erfaring:

Kandidater til stillingen har høyere økonomisk utdannelse og helst på Masternivå, gjerne siviløkonom, revisor eller statsautorisert revisor. Videre er det ønskelig med 1-2 års relevant erfaring, gjerne fra eiendom- og/eller bygg- og anleggsbransjen, men ikke et krav. Det kreves solid regnskapsteknisk forståelse og det er nødvendig med gode kunnskaper innen økonomiprogrammer, med spesiell vekt på Excel og gjerne Cantor og PowerOffice Go. 

Ønskede personlige egenskaper 

 • Utpregede analytiske evner
 • Jobber selvstendig og tåler tidspress
 • Nøyaktig og god på detaljer
 • Arbeide hardt og levere høy servicegrad
 • Ha en planmessig, systematisk og strukturert arbeidsform
 • Ta initiativ og være effektiv
 • Inngi tillit og være en god relasjonsbygger

Stillingen vil ha stor kontaktflate internt i Vestaksen og eksternt rettet mot offentlige instanser, kunder, underleverandører og samarbeidspartnere i tillegg til relasjonspleie og alliansebygging. Kandidater med internasjonal erfaring og bakgrunn oppfordres til å søke.

Store muligheter for både faglige og personlige utviklingsmuligheter for rette vedkommende.

For mer informasjon:

Fylke: Buskerud
Jobbtype: Fast
Heltid/Deltid: Heltid
Søknadsfrist: Snarest
Arbeidssted: Drammen
Kontaktpersoner: Andreas Aaberg, Personal Utvelgelse AS
mob: 957 52 815